Povestea lui Noe si potopul

“Biblia in imagini si cuvinte” cu poze renesterea  in stilul lui Michelangelo

Geneza 6. 1. Cînd au început oamenii să se înmulţească pe faţa pămîntului, şi li s-au născut fete, 2. fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care care şi le-au ales. 3. Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămînea (Sau: Nu se va lupta, sau nu va stăpîni.) pururea în om, căci şi omul nu este decît carne păcătoasă: totuşi (Sau: de aceea.) zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.

Geneza 6. 4. Uriaşii erau pe pămînt în vremurile acelea, şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pămînt, şi că toate întocmirile gîndurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. 7. Şi Domnul a zis: „Am să şterg de pe faţa pămîntului pe omul pe care l-am făcut, de la om pînă la vite, pînă la tîrîtoare, şi pînă la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.“

Geneza 6.8. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. 13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfîrşitul oricărei făpturi este hotărît înaintea Mea, fiindcă au umplut pămîntul de slnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pămîntul. 17. Şi, iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pămînt, ca să nimicească orice făptură de supt cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pămînt va pieri. 18. Dar cu tine fac un legămînt; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevastă-ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine. 

Geneza 7. 6. Noe era de şase sute de ani, cînd a venit potopul pe pămînt. 11. În anul al şasesutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor. 12. Ploaia a căzut pe pămînt patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.  Geneza  8. 4. În luna a şaptea, în ziua a şaptesprezecea a lunii, corabia s-a oprit pe munţii Ararat. 

 

Geneza 8.6. După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra corăbiei pe care o făcuse. 10. A mai aşteptat alte şapte zile, şi iarăşi a dat drumul porumbelului din corabie.  11. Porumbelul s-a întors la el spre seară; şi iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curînd. Noe a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pămînt. 12. A mai aşteptat alte şapte zile; şi a dat drumul porumbelului. Dar porumbelul nu s-a mai întors la el.

 

 

Geneza 8. 13. În anul şase sute unu, în luna întîi, în ziua întîi a lunii, apele secaseră pe pămînt. Noe a ridicat învelitoarea corăbiei: s-a uitat, şi iată că faţa pămîntului se uscase. 14. În luna a doua, în a douăzeci şi şaptea zi a lunii, pămîntul era uscat de tot.

 

Geneza 8. 15. Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe, şi i-a zis: 16. „Ieşi din corabie, tu şi nevastă-ta, fiii tăi şi nevestele fiilor tăi cu tine! 17. Scoate afară împreună cu tine toate vieţuitoarele de tot felul care sînt cu tine, atît păsările cît şi vitele şi toate tîrîtoarele care se tîrăsc pe pămînt: să mişune pe pămînt, să crească şi să se înmulţească pe pămînt.“

 

Geneza 8. 18. Şi Noe a ieşit afară cu fiii săi, cu nevastă-sa şi cu nevestele fiilor săi. 20. Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate şi din toate păsările curate, şi a adus arderi de tot pe altar. 21. Domnul a mirosit un miros plăcut; şi Domnul a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema pămîntul, din pricina omului, pentru că întocmirile gîndurilor din inima omului sînt rele din tinereţea lui; şi nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut.

 

Geneza 9.1. Dumnezeu a binecuvîntat pe Noe şi pe fiii săi, şi le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi umpleţi pămîntul. 3. Tot ce se mişcă şi are viaţă, să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde. 4. Numai carne cu viaţa ei, adică sîngele ei, să nu mîncaţi. 5. Căci voi cere înapoi sîngele vieţilor voastre;

 

Geneza 9. 6. Dacă varsă cineva sîngele omului, şi sîngele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui. 7. Iar voi, creşteţi şi înmulţiţi-vă; răspîndiţi-vă pe pămînt, şi înmulţiţi-vă pe el!“

 

Geneza 9.8. Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi fiilor lui care erau cu el, şi a zis: 11. Fac un legămînt cu voi că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului, şi nu va mai veni potop ca să pustiască pămîntul.“ 12. Şi Dumnezeu a zis: „Iată semnul legămîntului pe care-l fac între Mine şi voi,  14. Cînd voi strînge nori deasupra pămîntului, curcubeul se va arăta în nor; 17. Şi Dumnezeu a zis lui Noe: „Acesta este semnul legămîntului pe care l-am făcut între Mine şi orice făptură de pe pămînt.“

 

                 Home