Fundatia Ambasadorii Bibliei         

“Biblia in imagini si cuvinte” cu poze renesterea  in stilul lui Michelangelo 

I. Moise 6.8. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. 13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfîrşitul oricărei făpturi este hotărît înaintea Mea, fiindcă au umplut pămîntul de slnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pămîntul. 17. Şi, iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pămînt, ca să nimicească orice făptură de supt cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pămînt va pieri. 18. Dar cu tine fac un legămînt; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevastă-ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine. 

I. Moise 7. 6. Noe era de şase sute de ani, cînd a venit potopul pe pămînt. 11. În anul al şasesutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor. 12. Ploaia a căzut pe pămînt patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

I. Moise 9.20. Noe a început să fie lucrător de pămînt, şi a sădit o vie. 21. A băut vin, s-a îmbătat şi s-a desgolit în mijlocul cortului său. 22. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său, şi a spus celor doi fraţi ai lui afară.

I. Moise 9.24. Noe s-a trezit din ameţeala vinului, şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tînăr. 25. Şi a zis: „Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!“ 26. El a mai zis: „Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, Şi Canaan să fie robul lui! (Sau: lor.) 27. Dumnezeu să lărgească locurile stăpînite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem, Şi Canaan să fie robul lor!“ 28. Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani. 29. Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.

I Moise 10. 8. Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pămînt. 9. El a fost un viteaz vînător înaintea Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vînător înaintea Domnului.“ 10. El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear. 11. Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah

I Moise 11. 1. Tot pămîntul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. 2. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o cîmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo. 3. Şi au zis unul către altul: „Haidem! să facem cărămizi, şi să le ardem bine în foc.“ Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. 4. Şi au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vîrf să atingă cerul, şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pămîntului.“ 5. Domnul S-a pogorît să vadă cetatea şi turnul, pe care-l zideau fiii oamenilor.6. Şi Domnul a zis: „Iată, ei sînt un singur popor, şi toţi au aceeaşi limbă; şi iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împedeca să facă tot ce şi-au pus în gînd. 7. Haidem! să Ne pogorîm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora.“ 8. Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pămîntului; aşa că au încetat să zidească cetatea.

 

         2    <    3    >  4

 

           4     5     6                  10    11   12    13   14   15   16    17   18    19   20   21    22   . . .

 

      Home