Fundatia Ambasadorii Bibliei         

“Biblia in imagini si cuvinte” cu poze renesterea  in stilul lui Michelangelo 

Marcu 14.32. S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Şi Isus a zis ucenicilor Săi: „Şedeţi aici pînă Mă voi ruga.“ 35. Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pămînt, şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela. 36. El zicea: „Ava, adică: Tată, - Ţie toate lucrurile Îţi sînt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuş, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.“

Marcu 14.42. Sculaţi-vă; haidem să mergem; iată că se apropie vînzătorul!“  43. Şi îndată, pe cînd vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, şi împreună cu el a venit o mulţime de oameni cu săbii şi cu ciomege, trimeşi de preoţii cei mai de seamă, de cărturari şi de bătrîni. 44. Vînzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta, acela este; să-L prindeţi şi să-L duceţi supt pază.“

Marcu 14.45. Cînd a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus, şi I-a zis: „Învăţătorule!“ Şi L-a sărutat mult. 46. Atunci oamenii aceia au pus mîna pe Isus, şi L-au prins. 47. Unul din cei ce stăteau lîngă El, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot, şi i-a tăiat urechea. 51. După El mergea un tînăr, care n-avea pe trup decît o învelitoare de pînză de in. Au pus mîna pe el; 52. dar el şi-a lăsat învelitoarea, şi a fugit în pielea goală.

 

Marcu 14. 60. Atunci marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Isus, şi I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceştia împotriva Ta?“ 61. Isus tăcea, şi nu răspundea nimic. Marele preot L-a întrebat iarăş, şi I-a zis: „Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvîntat ?“ 62. „Da, sînt,“ i-a răspuns Isus. „Şi veţi vedea pe Fiul omului şezînd la dreapta puterii şi venind pe norii cerului.“ 63. Atunci marele preot şi-a rupt hainele, şi a zis: „Ce nevoie mai avem de martori?

Matei 27.3. Atunci Iuda, vînzătorul, cînd a văzut că Isus a fost osîndit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor, 4. şi a zis: „Am păcătuit, căci am vîndut sînge nevinovat.“ „Ce ne pasă nouă?“ i-au răspuns ei. „Treaba ta.“ 5. Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s-a dus de s-a spînzurat.

Marcu 15. 2. Pilat L-a întrebat: „Eşti Tu Împăratul Iudeilor?“ „Da, sînt“, i-a răspuns Isus. 3. Preoţii cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri. 4. Pilat L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de cîte lucruri Te învinuiesc ei!“ 5. Isus n-a mai dat nici un răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.

Marcu  15.7. În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui, din pricina unui omor, pe care-l săvîrşiseră într-o răscoală. 8. Norodul s-a suit, şi a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. 9. Pilat le-a răspuns: „Voiţi să vă slobozesc pe Împăratul Iudeilor?“

Marcu 15.11. Dar preoţii cei mai de seamă au aţîţat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. 12. Pilat a luat din nou cuvîntul, şi le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu Acela, pe care-L numiţi Împăratul Iudeilor?“ 13. Ei au strigat din nou: „Răstigneşte-L!“

Marcu  15.34. Şi în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi, Eloi, lama sabactani“ care, tîlmăcit, înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentruce M-ai părăsit?“ 37. Dar Isus a scos un strigăt tare, şi Şi-a dat duhul. 38. Perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt în două de sus pînă jos.

 

                6    <    7     >    8