Fundatia Ambasadorii Bibliei         

“Biblia in imagini si cuvinte” cu poze renesterea  in stilul lui Michelangelo 

Marcu 6.30. Apostolii s-au adunat la Isus, şi I-au spus tot ce făcuseră şi tot ce învăţaseră pe oameni. 34. Cînd a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod; şi I s-a făcut milă de ei, pentrucă erau ca nişte oi cari n-aveau păstor; şi a început să-i înveţe multe lucruri. 41. El a luat cele cinci pîni şi cei doi peşti. Şi-a ridicat ochii spre cer, şi a rostit binecuvîntarea. Apoi a frînt pînile şi le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea şi cei doi peşti, i-a împărţit la toţi. 42. Au mîncat toţi şi s-au săturat; 44. Cei ce mîncaseră pînile, erau cinci mii de bărbaţi.

Marcu 6.45. Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie, şi să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea drumul norodului. 47. Cînd s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe ţărm. 48. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vîslirea, căci vîntul le era împotrivă. Şi într-a patra strajă din noapte, a mers la ei, umblînd pe mare, şi voia să treacă pe lîngă ei. 49. Cînd L-au văzut ei umblînd pe mare, li s-a părut că este o nălucă, şi au ţipat;50. pentrucă toţi L-au văzut, şi s-au spăimîntat. Isus a vorbit îndată cu ei, şi le-a zis: „Îndrăzniţi, Eu sînt, nu vă temeţi!“

Marcu 7. 31. Isus a părăsit ţinutul Tirului, şi a venit iarăş prin Sidon la marea Galileii, trecînd prin ţinutul Decapole. 1. În zilele acelea, fiindcă se strînsese din nou mult norod, şi n-avea ce mînca, Isus a chemat pe ucenicii Săi, şi le-a zis: 2. „Mi-e milă de norodul acesta; căci iată că de trei zile stau lîngă Mine, şi n-au ce mînca. 17. Isus a înţeles lucrul acesta, şi le-a zis: „Pentruce vă gîndiţi că n-aveţi pîni? Tot nu pricepeţi şi tot nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită?

Matei 16.18. Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. 19. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pămînt, va fi legat în ceruri, şi orice vei deslega pe pămînt, va fi deslegat în ceruri.“

Ioan 2.1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo. 2. Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui. 3. Cînd s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.“ 4. Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.“ 

Ioan 2.5. Mama lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice“. 6. Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al Iudeilor; şi în fiecare vas încăpeau cîte două sau trei vedre. 7. Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă“. Şi le-au umplut pînă sus.

Ioan 2.8. „Scoateţi acum“, le-a zis El, şi „aduceţi nunului.“ Şi i-au adus: 9. Nunul, dupăce a gustat apa făcută vin, - el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, cari scoseseră apa, ştiau), - a chemat pe mire, 10. şi i-a zis: „Orice om pune la masă întîi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun pînă acum.“

 

             4    <    5     >  6

 

  

 1               5     6        8    

 

       Home