Fundatia Ambasadorii Bibliei         

“Biblia in imagini si cuvinte” cu poze renesterea  in stilul lui Michelangelo 

Matei 3.1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul, şi propovăduia în pustia Iudeii. 2. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.“

Luca 3.16. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cît despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decît mine, şi căruia eu nu sînt vrednic să-I desleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfînt şi cu foc.

Luca 3.13. Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14. Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu“, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?“ 16. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de porumbel şi venind peste El. 17. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.“

Matei 4.1. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. 2. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămînzit. 3. Ispititorul s-a apropiat de El, şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pîni.“ 4. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: «Omul nu trăieşte numai cu pîne, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu.“

Matei 4.12. Cînd a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galilea. 13. A părăsit Nazaretul, şi a venit de a locuit în Capernaum, lîngă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali, 23. Isus străbătea toată Galilea, învăţînd pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod. 25. După El au mers multe noroade din Galilea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudea şi de dincolo de Iordan.

 

                   <    3     >    4

 

 

 1               5     6        8    

 

       Home