CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr. _____ / Data ___________

Incheiat intre:
_____________________________________, persoana juridica __________ cu
sediul in ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ____________, avand cod de inregistrare fiscala
____________, atribut fiscal ____ si cont bancar deschis la ________________________
___________________, cod IBAN ________________________________________,
reprezentata de __________________________________________________, in calitate
de _________________________________________________, denumita in continuare
SPONSORUL
si
Fundatia Ambasadorii Bibliei, infiintata prin hotarare judecatoreasca din 1688/234/2018,
cu sediul in , str. Morii , nr. 30 , com. Ditrau , jud. Harghita, cod de identificare fiscala
39909198 din 24.09.2018, cont nr. RO37 RNCB 0155 1607 4556 0001,
deschis la BCR – sucursala Gheorgheni, tel 0745 486727, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
reprezentata in mod legal prin Kiss Laszlo in calitate de Presedinte, denumita in continuare

BENEFICIARUL,
Avand in vedere faptul ca:
§ Asociatia este o organizatie non-profit, infiintata, ce isi desfasura activitatea in
conformitate cu legile romane, avand ca scop Promovarea Bibliei prin arta, dezvoltand c
onceptul “Biblia in imagini si cuvinte”;
§ Fundatia AMBASADORII BIBLIEI a fost infiintata cu SCOPUL promovarii conceptului religios
al BIBLIEI si a invataturilor biblice de la facerea lumii si pana astazi, avand in vedere
perceptia invataturilor biblice initiale si cele bazate pe cunoasterea dobandita pana in
secolul XXI.
§ In urma cererii de sponsorizare depusa de Fundatie, Sponsorul urmareste sa sprijine
proiectul Fundatiei in temeiul dispozitiilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu
modificarile si completarile ulterioare, partile au convenit incheierea prezentului contract de sponsorizare
(“Contractul”), in urmatoarele conditii:
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul prezentului Contract il constituie sponsorizarea de catre SPONSOR a
proiectelor desfasurate de BENEFICIAR.
1.2. Suma acordata de SPONSOR va fi utilizata pentru derularea in bune conditii a
proiectelor aflate in derulare, pentru demararea altor proiecte educationale / sociale si a
activitatilor conexe.
II. VALOAREA CONTRACTULUI
2.1. In temeiul prezentului Contract, SPONSORUL acorda BENEFICIARULUI, in vederea
sustinerii proiectului mentionat la art. 1 cu suma de RON.
Plata Sumei Sponsorizate se va face pana la data de _________.
2.2. Plata Sumei Sponsorizate se va efectua de catre SPONSOR in contul BENEFICIARULUI,
IBAN RO37 RNCB 0155 1607 4556 0001, deschis la BCR , Sucursala Gheorgheni.
III. DURATA
3.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti
contractante si va fi valabil pâna la data de ___________.
3.2. Contractul va putea fi prelungit prin acordul partilor consemnat in act aditional la
Contract.
IV. DECLARATII SI GARANTII ALE BENEFICIARULUI SPONSORIZARII
4.1 BENEFICIARUL declara si garanteaza ca afirmatiile de mai jos sunt adevarate, corecte
si complete:
a) BENEFICIARUL este infiintat in mod legal, functioneaza in mod valabil si se
conformeaza strict tuturor statutelor, legilor, ordonantelor si altor reglementari
aplicabile BENEFICIARULUI;
b) Reprezentantul BENEFICIARULUI are toate prerogativele, aprobarile, deciziile,
ordinele si autoritatea necesare pentru a initia, negocia, semna, incheia si a constitui
prezentul contract ca instrument obligatoriu;
c) BENEFICIARUL este autorizat in mod legal sa incheie prezentul Contract, si a obtinut
si va pastra valabilitatea tuturor licentelor si/sau autorizatiilor impuse de lege in acest sens;
d) BENEFICIARUL si oricare dintre reprezentantii sai autorizati, sunt si vor fi in orice moment
deplin calificati si capabili de a-si asuma si de a-si indeplini toate obligatiile conform
prezentului Contract.
V. OBLIGATIILE PARTILOR:
5.1. SPONSORUL se obliga sa achite Suma Sponsorizata conform prevederilor de la art. II.
5.2. BENEFICIARUL se obliga:
a) sa aduca la cunostinta publicului denumirea, sau marca, sau imaginea
SPONSORULUI doar in conformitate cu instructiunile SPONSORULUI;
b) la cerere sa aduca la cunostinta publicului actiunea de SPONSORIZARE, intr-un mod care
sa nu lezeze direct sau indirect actiunea sponsorizata, bunele moravuri, ordinea si
linistea publica;
c) sa foloseasca Suma Sponsorizata numai in scopul stipulat in art. I al prezentului
Contract;
5.3. SPONSORUL isi rezerva dreptul de a verifica modalitatea de folosire de catre
BENEFICIAR a Sumei Sponsorizarii.
VI. FORTA MAJORA
6.1. Nici una din partile prezentului Contract nu va fi raspunzatoare de neexecutarea la
termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia dintre obligatiile care ii
incumba in baza prezentului Contract, daca neexecutarea obligatiilor respective a fost
cauzata de forta majora. Prin forta majora, partile inteleg un eveniment imprevizibil la data
incheierii Contractului, independent de vointa partilor si inevitabil
(calamitati naturale, razboaie, restrictii legislative, etc) care impiedica partile sa-si execute
total sau partial obligatiile stabilite in sarcina lor prin prezentul contract.
VII. INVALIDARE PARTIALA, DIVIZAREA, CESIUNEA CONTRACTULUI si
SUBCONTRACTAREA
7.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului Contract vor fi declarate nule,
clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care
clauza/clauzele anulate reprezinta obligatii esentiale.
VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul Contract inceteaza la data expirarii sale, daca durata nu a fost prelungita
conform prevederilor art. 3.2 de mai-sus. Contractul poate inceta si anterior expirarii
valabilitatii sale, prin acordul scris al partilor contractante.
8.2. Contractul poate inceta prin denuntare unilaterala, la solicitarea SPONSORULUI, cu o
notificare scrisa prealabila trimisa BENEFICIARULUI cu 5 zile inainte de data la care
denuntarea urmeaza sa-si produca efectele.
8.3. Prezentul Contract este desfiintat de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei
instante judecatoresti si fara nicio alta formalitate prealabila.
8.4. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante, neinlaturand raspunderea partii din a carei culpa a avut loc
rezilierea Contractului.
IX. NOTIFICARI
9.1. Adresele, notificarile, precum si orice alte acte de comunicare realizate intre cele doua
parti, cu privire la acest Contract, se vor efectua - sub sanctiunea inopozabilitatii - in scris,
la adresele mentionate in partea introductiva a prezentului Contract, prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire si se considera primite de destinatar la data
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.2. Daca notificarea se trimite prin e-mail sau telefax, ea se considera primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. CONFIDENTIALITATE
10.1. Niciuna din partile contractante nu are dreptul, fara aprobarea scrisa a celeilate parti:
- sa divulge unei terte parti continutul sau conditiile prezentului Contract.
- sa foloseasca informatiile si documentele obtinute cu prilejiul incheierii, incetarii,
executarii prezentului Contract in alt scop decat pentru indeplinirea stricta a obligatiilor
decurgand din acest Contract.
10.2. Oricare din partile contractante va fi exonerata de raspunderea privind incalcarea
clauzei de confidentialitate daca informatia era cunoscuta inainte de a-i fi dezvaluita de
cealalta parte contractanta sau daca a fost obligata prin lege sa dezvaluie o astfel de
informatie.
XI. RESPONSABILITATI SI GARANTII:
11.1. Beneficiarul va respecta legislatia aplicabila, toate politicile si procedurile aplicabile
acestui Contract, inclusiv legislatia anti-coruptie, si toate politicile interne de conformitate
ale Sponsorului (denumite in continuare „Legislatia Aplicabila”).
11.22. Beneficiarul nu va intreprinde nicio activitate sau nu va permite sau autoriza
executarea de activitati care incalca Legislatia Aplicabila.
11.3. Beneficiarul trebuie sa evite situatiile cand interesul sau personal poate fi in conflict
sau poate parea ca este in conflict cu interesele Sponsorului sau ale subsidiarelor sale. Un
conflict de interese apare mai ales atunci cand interesul Beneficiarului interfereaza sau se
afla in conflict in orice fel, sau doar pare sa interfereze sau sa fie in conflict cu interesele
Sponsorului. Inainte de semnarea prezentului contract, Beneficiarul trebuie sa aduca la
cunostinta Sponsorului orice conflict de interese cu Sponsorul.
XII. PREVEDERI FINALE
12.1. In cazul in care BENEFICIARUL intrerupe din orice motiv desfasurarea actiunii
mentionata in art. 1.1., sau utilizeaza Suma Sponsorizarii in alte scopuri decat cel pentru
care a fost platita de SPONSOR, SPONSORUL este in drept sa procedeze la rezilierea de plin
drept a contractului, fara interventia instantei de judecata si fara alta formalitate prealabila.
12.2. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor
parti consemnat in act aditional la Contract.
12.3. Prezentul Contract este guvernat de si interpretat in conformitate cu legile din
Romania. Orice neintelegere privind incheierea, derularea, interpretarea prezentului
Contract va fi rezolvata de parti pe cale amiabila. In situatia in care rezolvarea pe cale
amiabila nu este posibila, partile se vor adresa pentru solutionarea litigiului instantelor
judecatoresti competente din Gheorheni .
Prezentul Contract a fost incheiat si semnat in com Ditrau, astazi, ____________, in 2 (doua)
exemplare originale avand aceeasi valoare juridica, câte un exemplar pentru fiecare parte
contractanta.

Sponsor : ________________________________________________________


Beneficiar : Fundatia Ambasadorii Bibliei
Fondator : Kiss Laszlo